Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Volgend Debat van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn volgende debat op dinsdag 2 juni 2015 van 12 tot 14 u. :

« Brussel, een volwaardig Gewest? De impact van de Zesde Staatshervorming op de autonomie, coherentie en bestuurbaarheid van de Brusselse instellingen » 

Laurie Losseau is doctorandus aan de Université Saint-Louis - Brussel. Als onderzoeksassistente heeft ze meegewerkt aan de opmaak van de juridische teksten die de tenuitvoerlegging van de zogenaamde inter-Franstalige akkoorden van « Sint-Emilie » beogen. Sinds februari 2014 heeft ze in het kader van het programma « Prospective Research for Brussels » (Innoviris) een financiering voor een onderzoeksproject verkregen.

De Zesde Staatshervorming heeft de Brusselse institutionele structuur niet fundamenteel veranderd. Ze heeft echter wel enkele « institutionele taboes » doorbroken, in het bijzonder op het vlak van de zogeheten « communautaire » aangelegenheden. Terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de eerste maal in zijn geschiedenis bepaalde bevoegdheden inzake « culturele » materies heeft verkregen, werd de GGC van haar kant een hoofdrol inzake persoonsgebonden materies toevertrouwd.

Zullen de Brusselse autoriteiten deze nieuwe bevoegdheden te baat kunnen nemen om de openbare beleidsvoeringen op het gewestelijk grondgebied beter op elkaar te laten aansluiten? Moet men in deze twee institutionele vernieuwingen de aanzet tot een verregaande evolutie van het Belgisch federalisme zien, waarvan Brussel de stuwende kracht zou zijn?

PLAATS : Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

                Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel

Tussen 12 en 12u30 wordt aan de deelnemers een lichte lunch aangeboden. Gelieve u hiervoor vóór woensdag 26 mei om 12 uur per e-mail aan schaouch@ces.brussels in te schrijven.

Aarzel niet om deze uitnodiging door te sturen naar personen die belangstelling voor dit thema kunnen tonen.

 

Tijdschrift van de Raad

tijdschrift

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het zestiende nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd. U kunt het hier downloaden :

 

 

 

Small Business Act in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Wat zijn de behoeften van de ondernemers?

De Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad organiseert in de maand mei drie thematische ontbijten inzake de tenuitvoerlegging van de Small Business Act in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De verschillende sessies zullen geleid worden door het Europees consultancybureau Innova en zullen de gelegenheid bieden om met Brusselse zelfstandigen en ondernemers over hun concrete behoeften te debatteren.

Deze ontbijten zullen op de volgende data plaatsvinden in de Economische en Sociale Raad :

  • Op woensdag 6 mei, van 8 tot 11u. : Hoe kunnen bedrijfscreaties worden gestimuleerd en ondersteund ?
  • Op donderdag 7 mei, van 8 tot 11u. : Welke maatregelen zijn er nodig om de groei van de ondernemingen te bevorderen ?
  • Op dinsdag 12 mei, van 8 tot 11u. : Hoe kan de overdracht van ondernemingen worden vereenvoudigd ?

Geïnteresseerde Brusselse ondernemingen of zelfstandigen, die door hun ervaring op deze gebieden (creatie, groei en overdracht van ondernemingen) een nuttige bijdrage tot de debatten zouden kunnen leveren, worden uitgenodigd om aan één of meerdere thematische sessies deel te nemen. Inschrijvingen zijn verplicht en dienen vóór donderdag 30 april via het volgende e-mailadres te worden verricht: sbabxl@innova-europe.eu .

Informatieve zitting over de diensten die Actiris de werkgevers aanbiedt

Op dinsdag 17 maart 2015 hebben de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Actiris gezamenlijk een informatieve zitting georganiseerd, ten behoeve van de professionele en interprofessionele werkgeversfederaties, met betrekking tot de diensten van Actiris. Dit initiatief vindt zijn oorsprong in een maatregel van de New Deal, met als doelstelling « de verbetering van de afstemming van vraag en aanbod inzake werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ». Het evenement vond plaats in de lokalen van de Economische en Sociale Raad.

Het eerste deel van de presentatie ging in op de belangrijkste steunmaatregelen die Actiris de werkgevers aanbiedt, alsook op de specifieke instrumenten die hen ter beschikking worden gesteld. In tweede instantie kwamen de partnerschapsovereenkomsten aan bod, die de federaties met de gewestelijke instelling voor abeidsbemiddeling kunnen sluiten. Het evenement werd afgesloten met een drink, waar de deelnemers nauwere banden met Actiris konden aanknopen.

Jaarverslag 2014

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd.

U kunt het downloaden door op de afbeelding of hier te klikken.

 

 

 

Ronde tafel over de « Praktijken bij de aanwerving van werknemers met een studentenovereenkomst »

Op donderdag 5 februari 2015 heeft de Economische en Sociale Raad een ronde tafel georganiseerd over de praktijken bij de aanwerving van jobstudenten in de grote ondernemingen in het Brussels Gewest. In het verlengde van hun persbericht van mei 2014, waarin ze een standpunt innamen tegen de praktijk die erin bestaat om de toegang tot de banen onder studentenstatuut voor te behouden voor de kinderen van de personeelsleden of van de directie, hebben de sociale partners HR-verantwoordelijken en vakbondsafgevaardigden van verschillende grote ondernemingen bijeengebracht om de discussie hieromtrent op gang te brengen.

Een plenaire zitting opende de ronde tafel aan de hand van twee presentaties : de eerste schetste de context van het fenomeen « studentenjobs » in België (cijfers, aanwervingskanalen en impact), terwijl de tweede betrekking had op het discriminerend aspect dat eigen is aan de hierboven beschreven praktijk (de slides van deze presentaties zijn beschikbaar via de onderstaande links). Tijdens debatten in subgroepen (HR-verantwoordelijken enerzijds, vakbondsafgevaardigden anderzijds) werd vervolgens ingegaan op de voor- en nadelen, moeilijkheden en keerzijdes van de huidige praktijken, alsook op de ambities en mogelijke pistes die studentenjobs voor alle jongeren toegankelijk zouden kunnen maken. Een tweede plenaire zitting sloot de voormiddag af en zette de volgende stappen van het project uiteen.

Het gaat hier om een première, gezien de kwestie van de toegang tot studentenjobs op het niveau van de sociale partners nooit ter sprake is gekomen. Een samenvatting van de besprekingen die tijdens de ronde tafel werden gevoerd, zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van de Raad.

De 2 presentaties :

Het 20-jarig bestaan van de Economische en Sociale Raad

De Economische en Sociale Raad vierde op maandag 13 oktober zijn twintigjarig bestaan.

Dit evenement vond plaats in de vergaderzaal van het Brussels parlement, in aanwezigheid van een honderdtal genodigden.

Zij woonden de vertoning bij van de twee « kortfilms » die de Raad heeft gewijd aan de ervaringen van jongeren met het sociaal overleg, jongeren die hierbij « gecoacht » werden door ervaren leden van de Raad.

Dit overleg had betrekking op de mobiliteit aan de horizon van 2040. De jongeren hebben hierover een advies uitgebracht dat door de voorzitster van de jongeren op maandag officieel is overhandigd aan de twee aanwezige ministers.   

Zij hebben vervolgens een conferentie bijgewoond van de heer Jean Faniel, directeur-generaal van het Centrum voor socio-politiek onderzoek en informatie (CRISP) : « De toekomst van het gewestelijk sociaal overleg ».

Tenslotte hebben Minister-voorzitter Rudi Vervoort en minister van Economie en Tewerkstelling, de heer Didier Gosuin, het gehad over het belang dat zij hechten aan het sociaal overleg in Brussel.  

Het evenement werd afgesloten met een receptie.

Iedereen toegang tot studentenarbeid

In het kader van de maatregel 3.1 van de New Deal (« De economische en sociale actoren oproepen zich bewust te worden van de 5 grote uitdagingen waarmee het Gewest te maken krijgt en hen mobiliseren voor de tewerkstelling van de Brusselaars »), hebben de sociale partners beslist om een project op te stellen gericht op het stimuleren van de ondernemingen om te breken met de praktijk van het reserveren van studentenjobs voor kinderen van de werknemers of de directie. Een eerste actie van dit project bestond in het opstellen van een persbericht betreffende de toegang voor alle jongeren tot studentenjobs.

U vindt de inhoud van dit persbericht door op deze link te klikken.

Created and hosted by CIGB