Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Volgend Debat van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn eerstvolgende Debat op donderdag 25 september 2014 van 12 tot 14 u. :

« De uitdagingen van de veroudering van de arbeidskrachten »

Vincent Vandenberghe doceert aan de UCL en is onderzoeker aan het IRES.

Hij heeft in België en in het buitenland heel wat onderzoekservaring verworven met vraagstukken die verband houden met de arbeidsmarkt en met vorming.

In navolging van de bevolking in haar geheel ondergaan ook de arbeidskrachten in België een veroudering. Deze tendens zou zich trouwens nog moeten versterken ingevolge beleidsmaatregelen om de tewerkstellingsgraad bij werknemers ouder dan 50 jaar te verhogen. Maar staan de ondernemingen, die in België gevestigd zijn, te springen om meer oudere werknemers tewerk te stellen ? In de huidige stand van zaken ongetwijfeld niet. De leeftijdsstructuur van het personeel van de hier gevestigde ondernemingen vormt immers een doorslaggevende winstfactor.

De studie over individuele gegevens van ondernemingen, die tijdens het Debat zal worden voorgesteld, toont aan dat een verhoging met 10 percentpunten van het aandeel van de werknemers tussen 50 en 64 jaar in de bedrijven leidt tot een vermindering met 1,27 % van de winst gemeten op basis van de verhouding productiviteit/loonkost. De daling van de productiviteit onder oudere werknemers wordt immers niet gecompenseerd door een identieke daling van de arbeidskost. Het betreft hier een hindernis voor een stijging van de tewerkstellingsgraad bij ouderen. Deze vereist maatregelen ter bestrijding van de daling van de productiviteit met het ouder worden en/of om de loonkost beter af te stemmen op de productiviteit.  

PLAATS : Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

                Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel

Tussen 12 u. en 12.30 u. wordt de deelnemers een lichte lunch aangeboden. Gelieve u hiervoor vóór 23 september 2014 om 17 u. per e-mail aan fboudjaoui@ces.irisnet.be in te schrijven. 

Aarzel niet om deze uitnodiging door te sturen naar personen die belangstelling voor dit thema zouden vertonen.

Tijdschrift van de Raad

tijdschrift

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het veertiende nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd. U kunt het hier downloaden :

 

 
 
 

Iedereen toegang tot studentenarbeid

In het kader van de maatregel 3.1 van de New Deal (« De economische en sociale actoren oproepen zich bewust te worden van de 5 grote uitdagingen waarmee het Gewest te maken krijgt en hen mobiliseren voor de tewerkstelling van de Brusselaars »), hebben de sociale partners beslist om een project op te stellen gericht op het stimuleren van de ondernemingen om te breken met de praktijk van het reserveren van studentenjobs voor kinderen van de werknemers of de directie. Een eerste actie van dit project bestond in het opstellen van een persbericht betreffende de toegang voor alle jongeren tot studentenjobs.

U vindt de inhoud van dit persbericht door op deze link te klikken.

Jaarverslag 2013

 

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas zijn Jaarverslag 2013 gepubliceerd. 

U kunt het downloaden door hier te klikken of op de foto.

 

 

 

 

 

Interregionale mobiliteit : gemeenschappelijke standpunten van de sociale partners van de drie Gewesten

De Voorzitters en Ondervoorzitters van de drie Raden, de Heren Olivier Willocx en Philippe Vandenabeele voor de ESRBHG, de Heer Jo Libeer en Mevrouw Caroline Copers voor de SERV en de Heren Vincent Reuter en Marc Becker voor de CESW hebben tijdens een persconferentie de standpunten uiteengezet die de sociale partners van de drie Gewesten op het vlak van interregionale mobiliteit delen.

Deze stellingname is het resultaat van werkzaamheden die werden aangevat in het kader van de Permanente Conferentie, die de sociale partners van de drie Gewesten een ruimte biedt voor overleg over thema’s met een interregionaal karakter.

De interregionale mobiliteit en de impact ervan op de werkgelegenheid zijn voor de gewestelijke sociale partners van fundamenteel belang. Het is dus volkomen logisch dat ze hiervan het eerste thema hebben gemaakt dat door de Permanente Conferentie wordt gedragen. Ze hebben een aantal gemeenschappelijke aanbevelingen geformuleerd, zowel over mobiliteit van werknemers en werkzoekenden als over fysieke mobiliteit (spoorwegvervoer, openbaar vervoer, kilometerheffing voor vrachtwagens).

 

Eerste tot de gemeenschapsoverheden uitgebreid Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC)

Op 11 december 2013 is een BESOC bijeengekomen dat Minister-President Rudi Vervoort, Minister Céline Fremault en de sociale partners voor een ietwat bijzonder BESOC verenigde. De beide Gemeenschapsministers bevoegd voor Onderwijs : Mevrouw Marie-Martine Schyns, Minister van Verplicht onderwijs en Sociale Promotie voor de Federatie Wallonië-Brussel en Mijnheer Pascal Smet, Minister van Onderwijs voor de Vlaamse Gemeenschap hadden hen vervoegd.
De agenda van de ontmoeting was bewust open gelaten, teneinde een dialoog aan te gaan over het Onderwijs en in te gaan op de kwesties die eigen zijn aan de bijzondere situatie van het Brussels Gewest ter zake, om zo tot vragen en voorstellen te komen.
In de toekomst zal het uitgebreid BESOC op precieze tijdstippen bijeenkomen, in functie van de actualiteit, maar minstens eenmaal per jaar.

De handelingen van het Colloquium « De dubbele internationale uitdaging van Brussel »

Colloquium 30 mei 2013Op 30 mei 2013 organiseerde de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Colloquium rond "De dubbele internationale uitdaging van Brussel", met als doel denkpistes uit te werken voor een harmonisering van de internationalisering "langs boven" en de internationalisering "langs onder".

De handelingen van het Colloquium zijn vandaag beschikbaar. Klik op de volgende link om ze te downloaden :

De presentaties van de sprekers zijn eveneens beschikbaar :

 

Created and hosted by CIGB