Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Debat van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn volgende debat op donderdag 19 oktober 2017 van 12 tot 14 uur:

Gezondheidszorg : autonomieverzekering voor Brussel

Daniel Dumont is hoogleraar sociaal zekerheidsrecht aan de ULB (« Centre de droit public »). Regelmatig voert of coördineert hij toegepaste onderzoeken voor de Brusselse overheden op het vlak van het sociaal en het tewerkstellings- en opleidingsbeleid.

Emmanuel Slautsky is doctor in de rechten aan de ULB. Momenteel is hij onderzoeker bij het « Centre de droit public » van diezelfde universiteit. Zijn werkzaamheden hebben betrekking op het publiekrecht en het Europees recht in het algemeen, en op de kwesties van administratieve organisaties in het bijzonder.

Céline Mahieu doceert sociale benaderingen op het vlak van gezondheid aan de Ecole de Santé publique van de ULB.

Het Regeerakkoord van de COCOM voor de legislatuur 2014-2019 heeft de creatie van een autonomieverzekering in Brussel voor ogen, om zo de keuze van het behoud van de woonplaats van personen (in het bijzonder bejaarden) met zorgbehoefte te ondersteunen. Het is in deze context dat het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn een door Brussels Studies Institute gecoördineerd multidisciplinair team de opdracht tot een haalbaarheidsstudie heeft gegeven.

Daniel Dumont en Emmanuel Slautsky zullen de besluiten van de juridische analyse uiteenzetten. Het project om in Brussel een verplichte autonomieverzekering in te stellen, stelt immers verschillende delicate kwesties aan de orde, die in hoofdzaak betrekking hebben op de bevoegdheid van de COCOM, op de financieringsmodaliteiten van de autonomieverzekering en op de verplichtingen die voortvloeien uit het Europees recht aangaande de begunstigden en de organisatie van de prestatie.

Céline Mahieu zal wat haar betreft de uitdagingen uiteenzetten die de autonomieverzekering aan de orde stelt, zoals deze aan het licht werden gebracht door de analyse van de literatuur hieromtrent en de focusgroepen van de Brusselse stakeholders (vakbonden, mutualiteiten, sectorale federaties met betrekking tot het thema, leden van de Economische en Sociale Raad, leden van artsenverenigingen en vertegenwoordigers van ziekenhuizen), die in het kader van dit hervormingsproject werden geraadpleegd. De waaier aan diensten die in de autonomieverzekering moeten worden opgenomen, de financieringswijze, de toelatingscriteria en de afstemming op Vlaanderen en Wallonië zijn thema's waarop de deelnemers zullen ingaan.

WAAR : Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel.

Tussen 12 en 12.30 u. wordt de deelnemers een lichte lunch aangeboden. Gelieve u hiervoor ten laatste vóór maandag 16 oktober 2017 per e-mail aan schaouch@ces.brussels in te schrijvenAarzel niet om deze uitnodiging door te sturen naar personen die belangstelling voor dit thema kunnen tonen.

 

Sociale top 2017

Op 26 september 2017 zijn de Regering en de sociale partners in een 'Sociale top' bijeengekomen om de balans van de gevoerde acties op te maken en om de prioritaire beleidswerven 2017-2018 van de Strategie 2025 voor Brussel te bepalen.

Enkele hiervan zijn meer bepaald de goedkeuring van de eerste 100% Brusselse sectorale akkoorden met de belangrijkste sleutelsectoren voor tewerkstelling en economische dynamiek in ons Gewest, de goedkeuring van een Industrieel plan voor Brussel, de instelling van een Fonds voor Circulaire economie en de goedkeuring van een plan ter bestrijding van schoolverzuim in Brussel.

De sociale partners verheugen zich erover dat op hun verzoek de beleidswerf « mobiliteit » aan de Strategie 2025 werd toegevoegd. In dat kader zullen alle regelgevende teksten met betrekking tot de beleidsvoeringen op het vlak van mobiliteit ter advies van de Economische en Sociale Raad worden voorgelegd. Voor wat de belangrijkste beleidswerven betreft, zullen er voortaan samen met de sociale partners overlegmodaliteiten worden ingesteld.

De Voorzitter van de Economische en Sociale Raad, Dhr. Philippe Van Muylder, heeft eerst de prioritaire dossiers vastgesteld, waarover de Raad tot juli 2018 met de Regering wil samenwerken. Daarna heeft hij de gewestelijke overheden voorgesteld om na te gaan of werkgevers en vakbonden niet in staat zouden zijn om hun bijdrage te leveren aan het dossier van de Brusselse hervorming van de kinderbijslag, dat momenteel is geblokkeerd. Tevens heeft hij de aandacht van de Regering gevraagd inzake het dossier van de Poelaertwijk of -campus, waarover de sociale partners van mening zijn dat men alles in het werk moet stellen om te voorkomen dat deze tot een grote stadskanker wordt omgevormd.

De Ondervoorzitter van de Economische en Sociale Raad, Dhr. Jan De Brabanter, bevestigt dat : « De Strategie 2025 een uitstekende werkwijze voor deze Regering blijkt te zijn. Een Sociale top biedt de gelegenheid om een tussentijdse balans op te maken en om de prioriteiten voor morgen te stellen, des te meer daar de dossiers die een volledige participatie van de sociale partners inhouden, duidelijk zijn vastgesteld. Voor werkgevers en werknemers tellen uiteraard niet de doelstellingen, maar wel de resultaten van het beleid dat wordt gevoerd ».

Wij nodigen u uit om een samenvatting van de bijdrage van de sociale partners te lezen. 

Woon-werkverplaatsingen

Om de congestieproblemen in ons land aan te pakken, overwegen de verschillende beleidsniveaus oplossingspistes die een impact kunnen hebben op de huidige kostenstructuur van het woon-werkverkeer. Het in kaart brengen van deze structuur is dus belangrijk voor het sociaal overleg en het maatschappelijk debat over deze beleidsvoorstellen van mobiliteitsoplossingen. De interprofessionele en gewestelijke sociale partners hebben de secretariaten van de CRB en de regionale ser’s (SERV, ESRBHG en CESW) dan ook verzocht om de voorliggende nota op stellen die een ruwe schatting geeft van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de werkgevers en de loontrekkers uit de privésector, en dit per vervoermodus.

 

Tijdschrift van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het 23ste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van deze editie is aan het colloquium over het nieuwe industriebeleid voor Brussel gewijd. U kunt het Tijdschrift hier downloaden : Juli 2017.

 

 

Colloquium over het nieuw industrieel beleid voor Brussel

Op 8 juni 2017 heeft de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een colloquium georganiseerd over het nieuwe industriebeleid voor Brussel.

Tijdens dit evenement kwamen sprekers uit de academische wereld en de private en openbare sfeer aan het woord om hun visie over het behoud en de ontwikkeling van een stedelijke industrie  in het Brussels gewest uiteen zetten.       

Bij wijze van inleiding tot het colloquium heeft mevrouw Claire Dhéret, politiek analiste bij het European Policy Centre, het nieuw industriebeleid van de Europese Unie uiteengezet. Dit heeft ons toegelaten om een aantal conclusies te trekken wat betreft het Brussels gewestelijk niveau.

Professor Christian Vandermotten heeft vervolgens een balans opgemaakt van de industriële activiteiten te Brussel, zowel inzake hun vestigingsnoden als in het kader van de recente evolutie van hun activiteiten.

Het eerste luik van dit colloquium werd afgesloten met een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van de verschillende pijlers van het Brussels industriebeleid (ruimten voorbehouden aan industriële activiteiten, polen (clusters), R&D, sociale actoren, competentiepolen, mobiliteit / logistiek) en met een voorstelling van het Kanaalplan door de heer Tom Sanders.

Tijdens het tweede gedeelte van het evenement is de Raad overgegaan tot een vergelijkend overzicht van het industriebeleid dat in de regio Ile-de-France en het Vlaamse en Waalse gewest wordt gevoerd.

Het derde en laatste luik van dit colloquium was gewijd aan het nieuwe industriebeleid dat in het Brussels gewest moet worden gevoerd. Getuigenissen over wat men voor de toekomst zou kunnen overwegen werden gevolgd door een rondetafelgesprek van een panel bestaande uit sectorale economische en syndicale verantwoordelijken die hun noden en eisen kenbaar hebben gemaakt.

De akten van dit colloquium zullen binnenkort beschikbaar zijn. Het zal een referentiedocument zijn voor al wie voor deze vraagstukken belangstelling toont.    

Wij nodigen u echter nu reeds uit om de presentatie van de verschillende sprekers te ontdekken (klik hier).

Jaarverslag 2016

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas zijn Jaarverslag 2016 gepubliceerd. 

U kunt het downloaden door op de afbeelding of hier te klikken.

 

 

 

Tijdschrift van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het 22ste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van deze editie is aan de buitenlandse handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijd. U kunt het Tijdschrift hier downloaden : Maart 2017.

 

 

Vluchten boven Brussel : de ESRBHG laat de zaken vooruitgaan en stelt oplossingen voor

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn beslissing aangekondigd om een einde te stellen aan de tolerantie die het tot op heden hanteerde inzake de controle van de naleving van zijn besluit Geluidshinder. De Vlaamse regering heeft de zaak aanhangig gemaakt bij het Overlegcomité, zodat deze beslissing van Brussel ten vroegste op woensdag 22 februari 2017 van kracht kan worden. Op maandag 20 februari e.k. is een vergadering van het Overlegcomité gepland. De Economische en Sociale Raad vraagt dat voor de werkzaamheden een beperkte kalender zou worden aangenomen en pleit voor de opname van 7 acties.   

 « Men moet economie, werkgelegenheid en levenskwaliteit met elkaar kunnen verzoenen. Men kan natuurlijk aan economische operatoren niet verwijten dat zij strijden voor hun werkinstrument ; werknemers dat zij strijden voor hun job. Men kan evenmin aan andere werknemers verwijten (noch aan enige burger), met vaak beproevende leefomstandigheden, dat zij – met name ’s nachts - meer rust willen genieten. Dit dossier sleept inmiddels bijna 20 jaar aan. Wij stellen oplossingen voor », verklaren samen Philippe VAN MUYLDER en Jan DE BRABANTER, respectievelijk Voorzitter en Vicevoorzitter van de ESRBHG.

De Economische en Sociale Raad voor het BHG vraagt dat bij afloop van de vergadering van het Overlegcomité van 20 februari 2017 een beperkte kalender zou worden aangenomen voor de werkzaamheden van een ad hoc werkgroep die belast is met de uitwerking van de nodige oplossingen. De Raad wenst met name de volgende acties aan te stippen :   

1)     Uitbreiding tot 7 uur van de procedures geldig tijdens de nacht (quota count maximum, gebruiksschema van de pistes, routes, …);

2)     Ondersteuning van het Masterplan van Brussels Airport, in de mate waarin dit plan de uitbreiding van piste 25L naar het oosten voorziet, teneinde vluchten boven de meest dichtbevolkte zones te vermijden, zonder evenwel te raken aan de verkeerscapaciteit van de luchthaven;  

3)     Versterking tijdens de nacht van het verbod op de meest luidruchtige vliegtuigen, op grond van nauwkeurige criteria waarover overleg is gepleegd;

4)     Heringebruikname – zoveel mogelijk – van de route boven de Ring;

5)     Realisatie van een softwareprogramma dat luchtcontroleurs toelaat om de bepaling van de pistes voor het opstijgen en landen te objectiveren;

6)     Oprichting van een autonoom interfederaal instituut voor de controle van de procedures en de geluidshinder (eveneens belast met een preventieve rol en een rol inzake het beheer van conflicten);

7)     Verbetering van de rechtszekerheid van de vliegprocedures op grond van de volgende beginselen :

  • Mits naleving van de zes bovengenoemde acties, kan een luchtvaartmaatschappij niet worden bestraft voor het overschrijden van de geluidsnorm boven een gewestelijk grondgebied indien blijkt dat deze voor de kwestieuze vlucht het geheel van de bevelen van de luchtcontroleurs heeft opgevolgd;
  • Bij recurrente overschrijdingen wordt een bemiddeling georganiseerd door het interfederaal controle-instrument.

Ter herinnering, op Brussels Airport zijn 260 ondernemingen actief die aan in totaal 20.000 personen werk bieden. De Brussels Airport Company geeft aan dat er 3.000 Brusselaars werkzaam zijn op de luchthaven (bij BAC of elders op de site), een cijfer dat Brussels Airport (in de brede zin) tot het 1ste private tewerkstellingsbekken van Brusselaars buiten het Brussels gewest maakt. 

U kunt het advies hier lezen.

 

Tijdschrift van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het 21ste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van deze editie is aan de sociaalprofessionele inschakeling van vluchtelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijd. U kunt het Tijdschrift hier downloaden : December 2016.

 

 

Colloquium "De sociale innovatie, een uitdaging voor Brussel"

Op 16 november 2015 organiseerde de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het colloquium “De sociale innovatie, een uitdaging voor Brussel”, teneinde het debat tussen de Brusselse actoren over de mogelijke meerwaarde van sociale innovatie voor ons Gewest op gang te brengen. De uitwisselingen tijdens dit colloquium waren gebaseerd op geheelbeschouwingen en presentaties van concrete verwezenlijkingen in België en het buitenland.

Ook dit document kan worden geraadpleegd en opgeladen op onze website.

Het Poelaertproject : voor een moderne rechtspraak en een herwaardering van het Brussels Justitiepaleis

Op maandag 24 oktober 2016 heeft de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - in samenwerking met de Poelaertstichting - de conferentie “Poelaert : waarom een Stichting” georganiseerd.  Tijdens deze ontmoeting werden de ministers Rudi Vervoort, Jan Jambon en Koen Geens uitgenodigd om hun visie op de toekomst van het Brussels Justitiepaleis uiteen te zetten.

Philippe Van Muylder, Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de conferentie ingeleid en heeft onmiddellijk gewezen op de weigering van de economische en sociale middens om in het stadscentrum een stadskanker van meer dan twee en een half hectaren te zien ontstaan.

Minister Rudi Vervoort heeft zich vervolgens uitgesproken voor een renovatie van het Brussels Justitiepaleis. Hij meent dat het gebouw zijn oorspronkelijke functie moet bewaren. De Ministers van Justitie Koen Geens en van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben van hun kant aangekondigd dat zij binnenkort aan de Ministerraad een  masterplan over de toekomst van het gebouw zullen voorleggen.

Ter herinnering : de Poelaertstichting werd opgericht in 2010 door de Brusselse balie, en pleit voor een herwaardering van het Justitiepaleis en voor een moderne en snelle rechtspraak die beschikt over moderne technologische middelen, aangepast is aan de noden van elkeen en pionier is op het vlak van de verdediging van de mensenrechten. Zij maakt een strenge beschrijving op van de toestand van de rechtspraak te Brussel en betreurt de catastrofale toestand van het Justitiepaleis, het chronisch gebrek aan onderhoud, de aanzienlijke verspreiding van de jurisdicties en juridische diensten over het Brussels gewest, de nagenoeg onbestaande informatisering, evenals de leegstand van talrijke ruimten in het Justitiepaleis.

Wij nodigen u uit om hier de foto’s van dit evenement te ontdekken.

Prioriteiten van de Strategie 2025 voor Brussel voor het komende jaar

Op 5 oktober 2016 zijn de Regering en de sociale gesprekspartners samengekomen tijdens een Sociale Top teneinde de prioritaire werven van de Strategie 2025 te bepalen die dit jaar voor Brussel moeten worden verwezenlijkt.

De Brusselse regering heeft zich ertoe verbonden om dit jaar 86 prioriteiten te verwezenlijken in samenwerking en overleg met de sociaaleconomische actoren van het Gewest. De begrotingsenveloppe bestemd voor de uitvoering van deze prioriteiten wordt op 61 miljoen euro geraamd.

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst dat de samenwerking met de Regering wordt verder gezet en dat hij nauwer betrokken en geraadpleegd wordt op het vlak van mobiliteit en wat betreft de fiscale hervorming. De sociale gesprekspartners vragen bovendien dat de acties op het vlak van reconversie tot de prioriteiten voor 2016-2017 zouden behoren.

In de marge van de Strategie 2025 vraagt de Raad een verlenging van de gewestelijke maatregelen na de aanslagen. Hij verzoekt eveneens om een grotere betrokkenheid van de interprofessionele sociale gesprekspartners bij de oprichting van Iriscare en het gewestelijk plan « gezondheid en welzijn ».

Wat betreft de prioriteiten, wijzen de sociale gesprekspartners tenslotte op het doelgroepenbeleid en hun deelname aan het bestuur van de Haven van Brussel.

Wij nodigen u uit om in dit verband de tussenkomst van de heer Philippe Van Muylder, Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te raadplegen.

U kan tevens kennisnemen van de tussenkomst van de heer Jan De Brabanter, Vice-voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Woon-werkverplaatsingen

De voorliggende inventaris behandelt de problematiek van de kostprijs van de woon-werkverplaatsingen in België. Enerzijds, door de gegevens te verzamelen die momenteel ter zake bij verschillende bronnen beschikbaar zijn en, anderzijds, door het huidige regelgevende kader inzake de woon-werkverplaatsingen voor te stellen.

Deze inventaris is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de secretariaten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van de Nationale Arbeidsraad en van de gewestelijke sociale en economische raden, enerzijds, en het Federaal Planbureau, anderzijds. 

Na de realisatie door de secretariaten van de CRB, de NAR en de regionale ser’s van een inventaris die de beschikbare gegevens over de kostprijs van de woon-werkverplaatsingen bundelt en het huidige regelgevende kader terzake voorstelt, hebben de interprofessionele federale en gewestelijke sociale partners de secretariaten verzocht om bij SD Worx cijfergegevens op te vragen die unieke informatie verschaffen over de tegemoetkomingen die werkgevers uit de privésector toekennen voor de kosten van het woon-werkverkeer per vervoermodus. De voorliggende secretariaatsnota analyseert deze cijfergegevens en bevat de belangrijke conclusies die eruit kunnen worden afgeleid volgens kenmerken van de werkgevers (bedrijfsgrootte, woon-werkafstand, gewest, NACE-tak) en de werknemers (statuut en inkomen) en volgens vervoermodus.

Tijdschrift van de Raad

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het twintigste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van deze editie is aan de smart cities gewijd. U kunt het Tijdschrift hier downloaden : September 2016.

 

Persbericht van de kamer van de Middenstand : Mobiliteit in het Brussels gewest en bereikbaarheid van het stadscentrum

Tijdens de komende jaren zijn er werkzaamheden gepland voor de inrichting van wegen en openbare ruimten, de uitbreiding van de metro, evenals van het tramnetwerk en de fietspaden. De Kamer van de middenstand maakt de lijst van de werken bekend.

Om de duurzaamheid van de handelszaken te verzekeren en de handelswijken van een verstikking te vrijwaren, eist de Kamer van de middenstand :

1. Een beperking van de hinder veroorzaakt door de werven. Deze beperking moet tot een van de hoofdbezorgdheden van alle betrokken politieke verantwoordelijken worden.

2. Een reële coördinatie van de werken tussen alle operatoren, om de duur van werkzaamheden te beperken en de impact op de mobiliteit tot een minimum te herleiden.

3. De multimodale bereikbaarheid van het stadscentrum en de andere handelswijken, evenals gemakkelijke parkeergelegenheid in de omgeving.

U kunt deze raadplegen door hier te klikken.

Onderzoek naar de voorwaarden voor het succes van het verwelkomen van stagiairs binnen de Brusselse KMO's en ZKO's

De Kamer van de Middenstand heeft de opdracht tot een onderzoek naar de voorwaarden voor het succes van het verwelkomen van stagiairs binnen de Brusselse KMO’s en ZKO’s gegeven.

U kunt deze raadplegen door hier te klikken.

Created and hosted by CIGB