Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Tijdschrift van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het 22ste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van deze editie is aan de buitenlandse handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijd. U kunt het Tijdschrift hier downloaden : Maart 2017.

 

Debatten van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn volgende debat op donderdag 27 april 2017 van 12 tot 14 uur:

« Heeft Europa nog een toekomst ? »

De heer Herman Van Rompuy is Erevoorzitter van de Europese Raad en voormalig Belgisch premier. Hij is momenteel Voorzitter van het European Policy Centre, en wordt  als gastdocent door verschillende universiteiten uitgenodigd (SciencesPo Paris, The College of Europe, de UCL, de KULeuven, de Ugent, enz.). Hij ontving verschillende prijzen en eretekens tijdens zijn loopbaan, waaronder de Karel de Grote-prijs 2014. In 2015 werd hij door koning Filip in de adelstand verheven.

Op 23 juni 2016, tijdens een referendum georganiseerd door de Britse premier David Cameron over de vraag of het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie moest blijven, stemden 51,9 % van de Britten voor een uitstap. Deze volksraadpleging heeft geleid tot de « Brexit » na een lidmaatschap van 43 jaar.

De Chamber of Lords, de hoge kamer van het Britse parlement, heeft enkele dagen geleden de wet goedgekeurd die de Britse regering toelaat om artikel 50 van het Verdrag van Lissabon te activeren. Hierdoor wordt het proces van de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ingezet. De onderhandelingen moeten dan ook officieel van start gaan en moeten binnen twee jaar afgerond zijn.  

Wat zijn de gevolgen van deze uitstap ? Is dit het begin van het einde van de Europese Unie zoals wij deze kennen ? 

Tijdens dit debat zal de heer Van Rompuy de volgende onderwerpen behandelen : de situatie van Europa op internationaal vlak, de Brexit, Trump en de Verenigde Staten, en de toekomst van Europa.

Na afloop van zijn uiteenzetting is er eveneens een tussenkomst van de heer Alain Hutchinson, Brussels regeringscommissaris voor Europa en de internationale instellingen.

PLAATS : Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Zaal JDE 62 (Jacques Delorsgebouw), Belliardstraat 99 te 1000 Brussel

De ESRBHG dankt het EESC voor de waardevolle steun bij de organisatie van dit evenement, en meer bepaald voor de terbeschikkingstelling van een conferentiezaal. De heer Andreas Berger van de cel Interinstitutionele relaties en nationale ESR zal ons verwelkomen.

Tussen 12 u. en 12.30 u. wordt de deelnemers een lichte lunch aangeboden. Gelieve u hiervoor tegen uiterlijk donderdag 20 april 2017 per e-mail aan schaouch@ces.brussels in te schrijven.

Indien u aan dit debat wenst deel te nemen, dient u ons verplicht de volgende informatie te verstrekken : naam, voornaam, nummer identiteitskaart, land van verblijf en nationaliteit.

 

Vluchten boven Brussel : de ESRBHG laat de zaken vooruitgaan en stelt oplossingen voor

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn beslissing aangekondigd om een einde te stellen aan de tolerantie die het tot op heden hanteerde inzake de controle van de naleving van zijn besluit Geluidshinder. De Vlaamse regering heeft de zaak aanhangig gemaakt bij het Overlegcomité, zodat deze beslissing van Brussel ten vroegste op woensdag 22 februari 2017 van kracht kan worden. Op maandag 20 februari e.k. is een vergadering van het Overlegcomité gepland. De Economische en Sociale Raad vraagt dat voor de werkzaamheden een beperkte kalender zou worden aangenomen en pleit voor de opname van 7 acties.   

 « Men moet economie, werkgelegenheid en levenskwaliteit met elkaar kunnen verzoenen. Men kan natuurlijk aan economische operatoren niet verwijten dat zij strijden voor hun werkinstrument ; werknemers dat zij strijden voor hun job. Men kan evenmin aan andere werknemers verwijten (noch aan enige burger), met vaak beproevende leefomstandigheden, dat zij – met name ’s nachts - meer rust willen genieten. Dit dossier sleept inmiddels bijna 20 jaar aan. Wij stellen oplossingen voor », verklaren samen Philippe VAN MUYLDER en Jan DE BRABANTER, respectievelijk Voorzitter en Vicevoorzitter van de ESRBHG.

De Economische en Sociale Raad voor het BHG vraagt dat bij afloop van de vergadering van het Overlegcomité van 20 februari 2017 een beperkte kalender zou worden aangenomen voor de werkzaamheden van een ad hoc werkgroep die belast is met de uitwerking van de nodige oplossingen. De Raad wenst met name de volgende acties aan te stippen :   

1)     Uitbreiding tot 7 uur van de procedures geldig tijdens de nacht (quota count maximum, gebruiksschema van de pistes, routes, …);

2)     Ondersteuning van het Masterplan van Brussels Airport, in de mate waarin dit plan de uitbreiding van piste 25L naar het oosten voorziet, teneinde vluchten boven de meest dichtbevolkte zones te vermijden, zonder evenwel te raken aan de verkeerscapaciteit van de luchthaven;  

3)     Versterking tijdens de nacht van het verbod op de meest luidruchtige vliegtuigen, op grond van nauwkeurige criteria waarover overleg is gepleegd;

4)     Heringebruikname – zoveel mogelijk – van de route boven de Ring;

5)     Realisatie van een softwareprogramma dat luchtcontroleurs toelaat om de bepaling van de pistes voor het opstijgen en landen te objectiveren;

6)     Oprichting van een autonoom interfederaal instituut voor de controle van de procedures en de geluidshinder (eveneens belast met een preventieve rol en een rol inzake het beheer van conflicten);

7)     Verbetering van de rechtszekerheid van de vliegprocedures op grond van de volgende beginselen :

  • Mits naleving van de zes bovengenoemde acties, kan een luchtvaartmaatschappij niet worden bestraft voor het overschrijden van de geluidsnorm boven een gewestelijk grondgebied indien blijkt dat deze voor de kwestieuze vlucht het geheel van de bevelen van de luchtcontroleurs heeft opgevolgd;
  • Bij recurrente overschrijdingen wordt een bemiddeling georganiseerd door het interfederaal controle-instrument.

Ter herinnering, op Brussels Airport zijn 260 ondernemingen actief die aan in totaal 20.000 personen werk bieden. De Brussels Airport Company geeft aan dat er 3.000 Brusselaars werkzaam zijn op de luchthaven (bij BAC of elders op de site), een cijfer dat Brussels Airport (in de brede zin) tot het 1ste private tewerkstellingsbekken van Brusselaars buiten het Brussels gewest maakt. 

U kunt het advies hier lezen.

 

Tijdschrift van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het 21ste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van deze editie is aan de sociaalprofessionele inschakeling van vluchtelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijd. U kunt het Tijdschrift hier downloaden : December 2016.

 

 

Colloquium "De sociale innovatie, een uitdaging voor Brussel"

Op 16 november 2015 organiseerde de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het colloquium “De sociale innovatie, een uitdaging voor Brussel”, teneinde het debat tussen de Brusselse actoren over de mogelijke meerwaarde van sociale innovatie voor ons Gewest op gang te brengen. De uitwisselingen tijdens dit colloquium waren gebaseerd op geheelbeschouwingen en presentaties van concrete verwezenlijkingen in België en het buitenland.

Ook dit document kan worden geraadpleegd en opgeladen op onze website.

Het Poelaertproject : voor een moderne rechtspraak en een herwaardering van het Brussels Justitiepaleis

Op maandag 24 oktober 2016 heeft de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - in samenwerking met de Poelaertstichting - de conferentie “Poelaert : waarom een Stichting” georganiseerd.  Tijdens deze ontmoeting werden de ministers Rudi Vervoort, Jan Jambon en Koen Geens uitgenodigd om hun visie op de toekomst van het Brussels Justitiepaleis uiteen te zetten.

Philippe Van Muylder, Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de conferentie ingeleid en heeft onmiddellijk gewezen op de weigering van de economische en sociale middens om in het stadscentrum een stadskanker van meer dan twee en een half hectaren te zien ontstaan.

Minister Rudi Vervoort heeft zich vervolgens uitgesproken voor een renovatie van het Brussels Justitiepaleis. Hij meent dat het gebouw zijn oorspronkelijke functie moet bewaren. De Ministers van Justitie Koen Geens en van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben van hun kant aangekondigd dat zij binnenkort aan de Ministerraad een  masterplan over de toekomst van het gebouw zullen voorleggen.

Ter herinnering : de Poelaertstichting werd opgericht in 2010 door de Brusselse balie, en pleit voor een herwaardering van het Justitiepaleis en voor een moderne en snelle rechtspraak die beschikt over moderne technologische middelen, aangepast is aan de noden van elkeen en pionier is op het vlak van de verdediging van de mensenrechten. Zij maakt een strenge beschrijving op van de toestand van de rechtspraak te Brussel en betreurt de catastrofale toestand van het Justitiepaleis, het chronisch gebrek aan onderhoud, de aanzienlijke verspreiding van de jurisdicties en juridische diensten over het Brussels gewest, de nagenoeg onbestaande informatisering, evenals de leegstand van talrijke ruimten in het Justitiepaleis.

Wij nodigen u uit om hier de foto’s van dit evenement te ontdekken.

Prioriteiten van de Strategie 2025 voor Brussel voor het komende jaar

Op 5 oktober 2016 zijn de Regering en de sociale gesprekspartners samengekomen tijdens een Sociale Top teneinde de prioritaire werven van de Strategie 2025 te bepalen die dit jaar voor Brussel moeten worden verwezenlijkt.

De Brusselse regering heeft zich ertoe verbonden om dit jaar 86 prioriteiten te verwezenlijken in samenwerking en overleg met de sociaaleconomische actoren van het Gewest. De begrotingsenveloppe bestemd voor de uitvoering van deze prioriteiten wordt op 61 miljoen euro geraamd.

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst dat de samenwerking met de Regering wordt verder gezet en dat hij nauwer betrokken en geraadpleegd wordt op het vlak van mobiliteit en wat betreft de fiscale hervorming. De sociale gesprekspartners vragen bovendien dat de acties op het vlak van reconversie tot de prioriteiten voor 2016-2017 zouden behoren.

In de marge van de Strategie 2025 vraagt de Raad een verlenging van de gewestelijke maatregelen na de aanslagen. Hij verzoekt eveneens om een grotere betrokkenheid van de interprofessionele sociale gesprekspartners bij de oprichting van Iriscare en het gewestelijk plan « gezondheid en welzijn ».

Wat betreft de prioriteiten, wijzen de sociale gesprekspartners tenslotte op het doelgroepenbeleid en hun deelname aan het bestuur van de Haven van Brussel.

Wij nodigen u uit om in dit verband de tussenkomst van de heer Philippe Van Muylder, Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te raadplegen.

U kan tevens kennisnemen van de tussenkomst van de heer Jan De Brabanter, Vice-voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Woon-werkverplaatsingen

De voorliggende inventaris behandelt de problematiek van de kostprijs van de woon-werkverplaatsingen in België. Enerzijds, door de gegevens te verzamelen die momenteel ter zake bij verschillende bronnen beschikbaar zijn en, anderzijds, door het huidige regelgevende kader inzake de woon-werkverplaatsingen voor te stellen.

Deze inventaris is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de secretariaten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van de Nationale Arbeidsraad en van de gewestelijke sociale en economische raden, enerzijds, en het Federaal Planbureau, anderzijds. 

Na de realisatie door de secretariaten van de CRB, de NAR en de regionale ser’s van een inventaris die de beschikbare gegevens over de kostprijs van de woon-werkverplaatsingen bundelt en het huidige regelgevende kader terzake voorstelt, hebben de interprofessionele federale en gewestelijke sociale partners de secretariaten verzocht om bij SD Worx cijfergegevens op te vragen die unieke informatie verschaffen over de tegemoetkomingen die werkgevers uit de privésector toekennen voor de kosten van het woon-werkverkeer per vervoermodus. De voorliggende secretariaatsnota analyseert deze cijfergegevens en bevat de belangrijke conclusies die eruit kunnen worden afgeleid volgens kenmerken van de werkgevers (bedrijfsgrootte, woon-werkafstand, gewest, NACE-tak) en de werknemers (statuut en inkomen) en volgens vervoermodus.

Tijdschrift van de Raad

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het twintigste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van deze editie is aan de smart cities gewijd. U kunt het Tijdschrift hier downloaden : September 2016.

 

Persbericht van de kamer van de Middenstand : Mobiliteit in het Brussels gewest en bereikbaarheid van het stadscentrum

Tijdens de komende jaren zijn er werkzaamheden gepland voor de inrichting van wegen en openbare ruimten, de uitbreiding van de metro, evenals van het tramnetwerk en de fietspaden. De Kamer van de middenstand maakt de lijst van de werken bekend.

Om de duurzaamheid van de handelszaken te verzekeren en de handelswijken van een verstikking te vrijwaren, eist de Kamer van de middenstand :

1. Een beperking van de hinder veroorzaakt door de werven. Deze beperking moet tot een van de hoofdbezorgdheden van alle betrokken politieke verantwoordelijken worden.

2. Een reële coördinatie van de werken tussen alle operatoren, om de duur van werkzaamheden te beperken en de impact op de mobiliteit tot een minimum te herleiden.

3. De multimodale bereikbaarheid van het stadscentrum en de andere handelswijken, evenals gemakkelijke parkeergelegenheid in de omgeving.

U kunt deze raadplegen door hier te klikken.

Onderzoek naar de voorwaarden voor het succes van het verwelkomen van stagiairs binnen de Brusselse KMO's en ZKO's

De Kamer van de Middenstand heeft de opdracht tot een onderzoek naar de voorwaarden voor het succes van het verwelkomen van stagiairs binnen de Brusselse KMO’s en ZKO’s gegeven.

U kunt deze raadplegen door hier te klikken.

Created and hosted by CIGB