Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Volgend Debat van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn volgende debat, op dinsdag 25 november 2014 van 12 tot 14 u. :

« Stedelijke ontwikkelingspolen »

Yves Rouyet, Aardrijkskundige (ULB), Stedenbouwkundige (ULB), houder van een Executive Master en Immobilier (Louvain School of Managment), leerkracht aan de Faculté d’Architecture van de Université Libre de Bruxelles. Als verantwoordelijke voor de ontwikkeling van de strategische zones van Brussel bij het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) volgt hij de veranderingen op het vlak van vastgoed en stedenbouwkunde in het Brussels Gewest op de voet.

Het ATO treedt op als gewestelijk instrument voor coördinatie en sturing op het vlak van operationele stedenbouwkunde. Hiertoe heeft het als taak om zich te vergewissen van de ontwikkeling van bepaalde strategische zones voor de toekomst van Brussel - in het ontwerp van GPDO ook wel « ontwikkelingspolen » genoemd. Sinds enkele jaren heeft het Agentschap een grote deskundigheid op het vlak operationele stedelijke governance opgebouwd. Voor het ATO hangt de kwaliteit van een groot stadsproject zeker af van het bouwheerschap (het team van architecten en stedenbouwkundigen die het project uitdenken), maar vooral van de efficiëntie van het opdrachtgeverschap en van de relevantie van de procedures die werden ingesteld.

Tijdens het Debat van de Raad zullen alle ontwikkelingspolen worden voorgesteld, met een bijzondere aandacht voor de meest actieve grondgebieden : de Zuidwijk, het Mediapark, het Kanaal, Tour en Taxis, Delta en de Europese wijk.

PLAATS : Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

                Bischoffsheimlaan 26 in 1000 Brussel

Tussen 12 u. en 12.30 u. wordt de deelnemers een lichte lunch aangeboden. Gelieve u hiervoor vóór 21 november 2014 om 17 u. per e-mail aan fboudjaoui@ces.irisnet.be in te schrijven

Aarzel niet om deze uitnodiging door te sturen naar personen die belangstelling voor dit thema zouden vertonen.

Het 20-jarig bestaan van de Economische en Sociale Raad

De Economische en Sociale Raad vierde op maandag 13 oktober zijn twintigjarig bestaan.

Dit evenement vond plaats in de vergaderzaal van het Brussels parlement, in aanwezigheid van een honderdtal genodigden.

Zij woonden de vertoning bij van de twee « kortfilms » die de Raad heeft gewijd aan de ervaringen van jongeren met het sociaal overleg, jongeren die hierbij « gecoacht » werden door ervaren leden van de Raad.

Dit overleg had betrekking op de mobiliteit aan de horizon van 2040. De jongeren hebben hierover een advies uitgebracht dat door de voorzitster van de jongeren op maandag officieel is overhandigd aan de twee aanwezige ministers.   

Zij hebben vervolgens een conferentie bijgewoond van de heer Jean Faniel, directeur-generaal van het Centrum voor socio-politiek onderzoek en informatie (CRISP) : « De toekomst van het gewestelijk sociaal overleg ».

Tenslotte hebben Minister-voorzitter Rudi Vervoort en minister van Economie en Tewerkstelling, de heer Didier Gosuin, het gehad over het belang dat zij hechten aan het sociaal overleg in Brussel.  

Het evenement werd afgesloten met een receptie.

 

Tijdschrift van de Raad

tijdschrift

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het veertiende nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd. U kunt het hier downloaden :

 

 
 
 

Iedereen toegang tot studentenarbeid

In het kader van de maatregel 3.1 van de New Deal (« De economische en sociale actoren oproepen zich bewust te worden van de 5 grote uitdagingen waarmee het Gewest te maken krijgt en hen mobiliseren voor de tewerkstelling van de Brusselaars »), hebben de sociale partners beslist om een project op te stellen gericht op het stimuleren van de ondernemingen om te breken met de praktijk van het reserveren van studentenjobs voor kinderen van de werknemers of de directie. Een eerste actie van dit project bestond in het opstellen van een persbericht betreffende de toegang voor alle jongeren tot studentenjobs.

U vindt de inhoud van dit persbericht door op deze link te klikken.

Jaarverslag 2013

 

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas zijn Jaarverslag 2013 gepubliceerd. 

U kunt het downloaden door hier te klikken of op de foto.

 

 

 

 

 

Interregionale mobiliteit : gemeenschappelijke standpunten van de sociale partners van de drie Gewesten

De Voorzitters en Ondervoorzitters van de drie Raden, de Heren Olivier Willocx en Philippe Vandenabeele voor de ESRBHG, de Heer Jo Libeer en Mevrouw Caroline Copers voor de SERV en de Heren Vincent Reuter en Marc Becker voor de CESW hebben tijdens een persconferentie de standpunten uiteengezet die de sociale partners van de drie Gewesten op het vlak van interregionale mobiliteit delen.

Deze stellingname is het resultaat van werkzaamheden die werden aangevat in het kader van de Permanente Conferentie, die de sociale partners van de drie Gewesten een ruimte biedt voor overleg over thema’s met een interregionaal karakter.

De interregionale mobiliteit en de impact ervan op de werkgelegenheid zijn voor de gewestelijke sociale partners van fundamenteel belang. Het is dus volkomen logisch dat ze hiervan het eerste thema hebben gemaakt dat door de Permanente Conferentie wordt gedragen. Ze hebben een aantal gemeenschappelijke aanbevelingen geformuleerd, zowel over mobiliteit van werknemers en werkzoekenden als over fysieke mobiliteit (spoorwegvervoer, openbaar vervoer, kilometerheffing voor vrachtwagens).

 

Eerste tot de gemeenschapsoverheden uitgebreid Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC)

Op 11 december 2013 is een BESOC bijeengekomen dat Minister-President Rudi Vervoort, Minister Céline Fremault en de sociale partners voor een ietwat bijzonder BESOC verenigde. De beide Gemeenschapsministers bevoegd voor Onderwijs : Mevrouw Marie-Martine Schyns, Minister van Verplicht onderwijs en Sociale Promotie voor de Federatie Wallonië-Brussel en Mijnheer Pascal Smet, Minister van Onderwijs voor de Vlaamse Gemeenschap hadden hen vervoegd.
De agenda van de ontmoeting was bewust open gelaten, teneinde een dialoog aan te gaan over het Onderwijs en in te gaan op de kwesties die eigen zijn aan de bijzondere situatie van het Brussels Gewest ter zake, om zo tot vragen en voorstellen te komen.
In de toekomst zal het uitgebreid BESOC op precieze tijdstippen bijeenkomen, in functie van de actualiteit, maar minstens eenmaal per jaar.

De handelingen van het Colloquium « De dubbele internationale uitdaging van Brussel »

Colloquium 30 mei 2013Op 30 mei 2013 organiseerde de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Colloquium rond "De dubbele internationale uitdaging van Brussel", met als doel denkpistes uit te werken voor een harmonisering van de internationalisering "langs boven" en de internationalisering "langs onder".

De handelingen van het Colloquium zijn vandaag beschikbaar. Klik op de volgende link om ze te downloaden :

De presentaties van de sprekers zijn eveneens beschikbaar :

 

Created and hosted by CIGB