Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Volgend Debat van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn volgende debat op donderdag 26 maart 2015 van 12 tot 14 u. :

« De huurovereenkomst en de Zesde Staatshervorming :

het beste halen uit de regionalisatie »

Nicolas BERNARD is doctor in de rechten en licentiaat in de filosofie, en doceert recht aan de Université Saint-Louis - Bruxelles. Hij is de auteur van talrijke werken en bijdragen over het recht op wonen, de huurovereenkomst, enz. Samen met V. Lemaire publiceerde hij onlangs in het kader van de de-federalisering van de bevoegdheden inzake huisvesting, en meer bepaald vanuit fiscaal oogpunt, een studie over de regionalisering van de woonbonus (http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/BruS83NL.pdf).

Op 1 juli 2014 trad de bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende de Zesde Staatshervorming in werking. Onder (talrijke) andere bepalingen ontneemt deze fundamentele wetgeving ook de bevoegdheid van de huurovereenkomst aan de federale overheid om deze toe te vertrouwen aan de gewesten. Deze materie heeft ongeveer betrekking op één Belg op drie (huurder of verhuurder). Deze hervorming zal dan ook een concrete impact hebben op het dagelijkse leven van onze medeburgers.

De defederalisering van de huurovereenkomst omvat heel wat uitdagingen en vormt een unieke gelegenheid om het huurstelsel te herzien en hieraan de nodige verbeteringen aan te brengen. Tijdens deze conferentie worden een reeks suggesties van wetgevende aard aangereikt om de bestaande tekst aan te passen (duur huurovereenkomst, voortijdige opzegging, registratie, renovatieovereenkomst…) en om hierin nieuwe bepalingen op te nemen (gezamenlijk huren, tijdelijke huurovereenkomst voor kansarmen, gecentraliseerd fonds voor huurwaarborgen, omkadering huurprijzen, huurovereenkomst voor studenten, enz.).

PLAATS : Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

                Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel

Tussen 12 u. en 12.30 u. wordt de deelnemers een lichte lunch aangeboden. Gelieve u hiervoor vóór maandag 23 maart om 12 u. per e-mail aan xduby@ces.irisnet.be in te schrijven.

Aarzel niet om deze uitnodiging door te sturen naar personen die belangstelling voor dit thema zouden vertonen.

Ronde tafel over de « Praktijken bij de aanwerving van werknemers met een studentenovereenkomst »

Op donderdag 5 februari 2015 heeft de Economische en Sociale Raad een ronde tafel georganiseerd over de praktijken bij de aanwerving van jobstudenten in de grote ondernemingen in het Brussels Gewest. In het verlengde van hun persbericht van mei 2014, waarin ze een standpunt innamen tegen de praktijk die erin bestaat om de toegang tot de banen onder studentenstatuut voor te behouden voor de kinderen van de personeelsleden of van de directie, hebben de sociale partners HR-verantwoordelijken en vakbondsafgevaardigden van verschillende grote ondernemingen bijeengebracht om de discussie hieromtrent op gang te brengen.

Een plenaire zitting opende de ronde tafel aan de hand van twee presentaties : de eerste schetste de context van het fenomeen « studentenjobs » in België (cijfers, aanwervingskanalen en impact), terwijl de tweede betrekking had op het discriminerend aspect dat eigen is aan de hierboven beschreven praktijk (de slides van deze presentaties zijn beschikbaar via de onderstaande links). Tijdens debatten in subgroepen (HR-verantwoordelijken enerzijds, vakbondsafgevaardigden anderzijds) werd vervolgens ingegaan op de voor- en nadelen, moeilijkheden en keerzijdes van de huidige praktijken, alsook op de ambities en mogelijke pistes die studentenjobs voor alle jongeren toegankelijk zouden kunnen maken. Een tweede plenaire zitting sloot de voormiddag af en zette de volgende stappen van het project uiteen.

Het gaat hier om een première, gezien de kwestie van de toegang tot studentenjobs op het niveau van de sociale partners nooit ter sprake is gekomen. Een samenvatting van de besprekingen die tijdens de ronde tafel werden gevoerd, zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van de Raad.

De 2 presentaties :

Tijdschrift van de Raad

tijdschrift

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het vijftiende nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd. U kunt het hier downloaden :

 

 

 

Het 20-jarig bestaan van de Economische en Sociale Raad

De Economische en Sociale Raad vierde op maandag 13 oktober zijn twintigjarig bestaan.

Dit evenement vond plaats in de vergaderzaal van het Brussels parlement, in aanwezigheid van een honderdtal genodigden.

Zij woonden de vertoning bij van de twee « kortfilms » die de Raad heeft gewijd aan de ervaringen van jongeren met het sociaal overleg, jongeren die hierbij « gecoacht » werden door ervaren leden van de Raad.

Dit overleg had betrekking op de mobiliteit aan de horizon van 2040. De jongeren hebben hierover een advies uitgebracht dat door de voorzitster van de jongeren op maandag officieel is overhandigd aan de twee aanwezige ministers.   

Zij hebben vervolgens een conferentie bijgewoond van de heer Jean Faniel, directeur-generaal van het Centrum voor socio-politiek onderzoek en informatie (CRISP) : « De toekomst van het gewestelijk sociaal overleg ».

Tenslotte hebben Minister-voorzitter Rudi Vervoort en minister van Economie en Tewerkstelling, de heer Didier Gosuin, het gehad over het belang dat zij hechten aan het sociaal overleg in Brussel.  

Het evenement werd afgesloten met een receptie.

Iedereen toegang tot studentenarbeid

In het kader van de maatregel 3.1 van de New Deal (« De economische en sociale actoren oproepen zich bewust te worden van de 5 grote uitdagingen waarmee het Gewest te maken krijgt en hen mobiliseren voor de tewerkstelling van de Brusselaars »), hebben de sociale partners beslist om een project op te stellen gericht op het stimuleren van de ondernemingen om te breken met de praktijk van het reserveren van studentenjobs voor kinderen van de werknemers of de directie. Een eerste actie van dit project bestond in het opstellen van een persbericht betreffende de toegang voor alle jongeren tot studentenjobs.

U vindt de inhoud van dit persbericht door op deze link te klikken.

Created and hosted by CIGB