Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Debat van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn volgende debat op woensdag 25 januari 2017 van 12 tot 14 uur:

Brussel, smart city ? : welke begeleiding voor een goed gebruik van de nieuwe technologieën ? 

Bianca Debaets, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en met name belast met de gewestelijke en gemeentelijke informatica en de digitalisering, zal een korte inleiding verzorgen.

Céline Vanderborght is smart city manager voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanuit haar ervaring als eGovernment Manager, en na haar studies van handelsingenieur te hebben afgesloten met een diploma stedenbouw en duurzame ontwikkeling doet zij aan sensibilisering en stimuleert zij Brusselse smart city-projecten. Hierbij besteedt zij bijzondere aandacht aan thema’s zoals open data, he beheer van gegevens en burgerparticipatie.

Stefan Verschuere was opeenvolgend journalist, docent Frans, adviseur van een fractie in de Senaat, kabinetschef van een minister en politiek secretaris in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sedert mei 2007 is hij vicevoorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Een « slimme stad », of « smart city » is een zeer breed concept dat tal van domeinen inzake stedelijk beheer omvat. De digitalisering te Brussel is een van de belangrijke assen van het ICT-beleid van het Gewest. Het Brussels gewest werkt namelijk sedert verschillende jaren aan dit concept en heeft de wil opgevat om tot een slimme stad uit te groeien.

Tijdens dit debat zullen we het thema van de smart city bespreken op basis van talrijke voorbeelden in binnen- en buitenland. We zullen eveneens proberen te antwoorden op vragen i.v.m. de eerbied voor de privésfeer : hoe kan men de inzameling, het gebruik van persoonlijke gegevens en de naleving van het recht op een privéleven met elkaar verzoenen ? Wat is het juridisch statuut van de ingezamelde gegevens om een smart city werkzaam te laten zijn ? Wie is de eigenaar van de gegevens vanuit juridisch oogpunt, enz. ?

PLAATS: Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel

Tussen 12 en 12.30 u. wordt de deelnemers een lichte lunch aangeboden. Gelieve u hiervoor tegen uiterlijk vrijdag 20 januari 2017 per e-mail aan schaouch@ces.brussels in te schrijvenAarzel niet om deze uitnodiging door te sturen naar personen die belangstelling voor dit thema kunnen tonen.

 

Tijdschrift van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het 21ste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van deze editie is aan de sociaalprofessionele inschakeling van vluchtelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijd. U kunt het Tijdschrift hier downloaden : December 2016.

 

 

Colloquium "De sociale innovatie, een uitdaging voor Brussel"

Op 16 november 2015 organiseerde de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het colloquium “De sociale innovatie, een uitdaging voor Brussel”, teneinde het debat tussen de Brusselse actoren over de mogelijke meerwaarde van sociale innovatie voor ons Gewest op gang te brengen. De uitwisselingen tijdens dit colloquium waren gebaseerd op geheelbeschouwingen en presentaties van concrete verwezenlijkingen in België en het buitenland.

Ook dit document kan worden geraadpleegd en opgeladen op onze website.

Het Poelaertproject : voor een moderne rechtspraak en een herwaardering van het Brussels Justitiepaleis

Op maandag 24 oktober 2016 heeft de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - in samenwerking met de Poelaertstichting - de conferentie “Poelaert : waarom een Stichting” georganiseerd.  Tijdens deze ontmoeting werden de ministers Rudi Vervoort, Jan Jambon en Koen Geens uitgenodigd om hun visie op de toekomst van het Brussels Justitiepaleis uiteen te zetten.

Philippe Van Muylder, Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de conferentie ingeleid en heeft onmiddellijk gewezen op de weigering van de economische en sociale middens om in het stadscentrum een stadskanker van meer dan twee en een half hectaren te zien ontstaan.

Minister Rudi Vervoort heeft zich vervolgens uitgesproken voor een renovatie van het Brussels Justitiepaleis. Hij meent dat het gebouw zijn oorspronkelijke functie moet bewaren. De Ministers van Justitie Koen Geens en van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben van hun kant aangekondigd dat zij binnenkort aan de Ministerraad een  masterplan over de toekomst van het gebouw zullen voorleggen.

Ter herinnering : de Poelaertstichting werd opgericht in 2010 door de Brusselse balie, en pleit voor een herwaardering van het Justitiepaleis en voor een moderne en snelle rechtspraak die beschikt over moderne technologische middelen, aangepast is aan de noden van elkeen en pionier is op het vlak van de verdediging van de mensenrechten. Zij maakt een strenge beschrijving op van de toestand van de rechtspraak te Brussel en betreurt de catastrofale toestand van het Justitiepaleis, het chronisch gebrek aan onderhoud, de aanzienlijke verspreiding van de jurisdicties en juridische diensten over het Brussels gewest, de nagenoeg onbestaande informatisering, evenals de leegstand van talrijke ruimten in het Justitiepaleis.

Wij nodigen u uit om hier de foto’s van dit evenement te ontdekken.

Prioriteiten van de Strategie 2025 voor Brussel voor het komende jaar

Op 5 oktober 2016 zijn de Regering en de sociale gesprekspartners samengekomen tijdens een Sociale Top teneinde de prioritaire werven van de Strategie 2025 te bepalen die dit jaar voor Brussel moeten worden verwezenlijkt.

De Brusselse regering heeft zich ertoe verbonden om dit jaar 86 prioriteiten te verwezenlijken in samenwerking en overleg met de sociaaleconomische actoren van het Gewest. De begrotingsenveloppe bestemd voor de uitvoering van deze prioriteiten wordt op 61 miljoen euro geraamd.

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst dat de samenwerking met de Regering wordt verder gezet en dat hij nauwer betrokken en geraadpleegd wordt op het vlak van mobiliteit en wat betreft de fiscale hervorming. De sociale gesprekspartners vragen bovendien dat de acties op het vlak van reconversie tot de prioriteiten voor 2016-2017 zouden behoren.

In de marge van de Strategie 2025 vraagt de Raad een verlenging van de gewestelijke maatregelen na de aanslagen. Hij verzoekt eveneens om een grotere betrokkenheid van de interprofessionele sociale gesprekspartners bij de oprichting van Iriscare en het gewestelijk plan « gezondheid en welzijn ».

Wat betreft de prioriteiten, wijzen de sociale gesprekspartners tenslotte op het doelgroepenbeleid en hun deelname aan het bestuur van de Haven van Brussel.

Wij nodigen u uit om in dit verband de tussenkomst van de heer Philippe Van Muylder, Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te raadplegen.

U kan tevens kennisnemen van de tussenkomst van de heer Jan De Brabanter, Vice-voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Woon-werkverplaatsingen

De voorliggende inventaris behandelt de problematiek van de kostprijs van de woon-werkverplaatsingen in België. Enerzijds, door de gegevens te verzamelen die momenteel ter zake bij verschillende bronnen beschikbaar zijn en, anderzijds, door het huidige regelgevende kader inzake de woon-werkverplaatsingen voor te stellen.

Deze inventaris is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de secretariaten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van de Nationale Arbeidsraad en van de gewestelijke sociale en economische raden, enerzijds, en het Federaal Planbureau, anderzijds. 

Na de realisatie door de secretariaten van de CRB, de NAR en de regionale ser’s van een inventaris die de beschikbare gegevens over de kostprijs van de woon-werkverplaatsingen bundelt en het huidige regelgevende kader terzake voorstelt, hebben de interprofessionele federale en gewestelijke sociale partners de secretariaten verzocht om bij SD Worx cijfergegevens op te vragen die unieke informatie verschaffen over de tegemoetkomingen die werkgevers uit de privésector toekennen voor de kosten van het woon-werkverkeer per vervoermodus. De voorliggende secretariaatsnota analyseert deze cijfergegevens en bevat de belangrijke conclusies die eruit kunnen worden afgeleid volgens kenmerken van de werkgevers (bedrijfsgrootte, woon-werkafstand, gewest, NACE-tak) en de werknemers (statuut en inkomen) en volgens vervoermodus.

Tijdschrift van de Raad

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het twintigste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van deze editie is aan de smart cities gewijd. U kunt het Tijdschrift hier downloaden : September 2016.

 

Persbericht van de kamer van de Middenstand : Mobiliteit in het Brussels gewest en bereikbaarheid van het stadscentrum

Tijdens de komende jaren zijn er werkzaamheden gepland voor de inrichting van wegen en openbare ruimten, de uitbreiding van de metro, evenals van het tramnetwerk en de fietspaden. De Kamer van de middenstand maakt de lijst van de werken bekend.

Om de duurzaamheid van de handelszaken te verzekeren en de handelswijken van een verstikking te vrijwaren, eist de Kamer van de middenstand :

1. Een beperking van de hinder veroorzaakt door de werven. Deze beperking moet tot een van de hoofdbezorgdheden van alle betrokken politieke verantwoordelijken worden.

2. Een reële coördinatie van de werken tussen alle operatoren, om de duur van werkzaamheden te beperken en de impact op de mobiliteit tot een minimum te herleiden.

3. De multimodale bereikbaarheid van het stadscentrum en de andere handelswijken, evenals gemakkelijke parkeergelegenheid in de omgeving.

U kunt deze raadplegen door hier te klikken.

Onderzoek naar de voorwaarden voor het succes van het verwelkomen van stagiairs binnen de Brusselse KMO's en ZKO's

De Kamer van de Middenstand heeft de opdracht tot een onderzoek naar de voorwaarden voor het succes van het verwelkomen van stagiairs binnen de Brusselse KMO’s en ZKO’s gegeven.

U kunt deze raadplegen door hier te klikken.

Created and hosted by CIGB