Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Adviezen / Adviezen van de Raad / per datum / 2017

2017

A-2017-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol van Göteborg van 30 november 1999 bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, op 4 mei 2012 gesloten te Genève. 20 april 2017
A-2017-024-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (« LEZ »). 20 april 2017
A-2017-023-ESR
Ontwerp van besluit tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen. 20 april 2017
A-2017-022-ESR
Initiatiefadvies betreffende de uitwerking van een kaderordonnantie betreffende non-discriminatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 april 2017
A-2017-021-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen. 20 april 2017
A-2017-020-ESR
Initiatiefadvies betreffende administratieve vereenvoudiging. 20 april 2017
A-2017-019-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie voor de instemming met internationale verdragen - (1) EU-LAC Stichting; (2) PSA EU - Nieuw-Zeeland en (3) CAPD EU-Cuba. 20 april 2017
A-2017-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met het facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 18 december 2002. 20 april 2017
A-2017-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de instemming met Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en de Bijlage, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 53ste zitting te Genève op 25 juni 1969. 20 april 2017
A-2017-016-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993, ondertekend te Brussel op 17 december 2015. 20 april 2017
A-2017-015-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, teneinde de Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificatie en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt om te zetten. 20 april 2017
A-2017-014-ESR
Voorontwerp van kaderordonnantie betreffende de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. 27 maart 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 april 2017
A-2017-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen en voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen. 27 maart 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 april 2017
A-2017-012-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van ordonnantie inzake het doeltreffend bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 6 februari 2017
A-2017-011-ESR
Initiatiefadvies betreffende de problematiek van de gewest- en grensoverschrijdende aspecten van de gezondheidszorg in het kader van de 6de Staatshervorming. 13 maart 2017
A-2017-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie inzake het doeltreffend bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 13 maart 2017
A-2017-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot uitvoering van een fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot bestrijding van misbruik en fiscale fraude. 13 maart 2017
A-2017-008-ESR
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag. 13 maart 2017
A-2017-007-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2018-2022 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 13 maart 2017
A-2017-006-ESR
Ontwerp van gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO). 13 maart 2017
A-2017-005-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014. 16 februari 2017
A-2017-004-ESR
Ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020. 16 februari 2017
A-2017-003-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit. 16 februari 2017
A-2017-002-ESR
Initiatiefadvies betreffende de vluchten boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uitgebracht door de Raad van Bestuur op 15 februari 2017
A-2017-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 januari 2017
Created and hosted by CIGB