U bent hier: Home / Verklaring inzake gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

 

U bezoekt onze website. Wij zijn de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel.

 

Deze pagina is bedoeld om u te informeren over de manier waarop de diensten van de ESRBHG uw persoonsgegevens inzamelen en gebruiken.

Volg de onderstaande links om gedetailleerde informatie te verkrijgen.

Voor alle vragen over het gebruik van uw gegevens, om uw rechten op toegang, correctie, verwijdering of verzet uit te oefenen of om uw toestemming in te trekken, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsafgevaardigde via dpo@cesr.brussels. In sommige gevallen zullen wij u vragen om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen of om ons een elektronisch ondertekend document te sturen om ons van uw identiteit te verzekeren.

 

Welke gegevens worden verwerkt ?

N.a.v. het gebruik van deze website verwerken wij :

  • identificatiegegevens : naam, voornaam, emailadres, IP-adres van het toestel dat u gebruikt om deze website te bezoeken
  • gegevens die verband houden met uw aanvraag indien u gebruik maakt van het contactformulier
  • gegevens betreffende de bladzijden van de website die worden bezocht

Via deze website maken wij geen gebruik van particuliere gegevens, zoals gegevens inzake gezondheid, religieuze, filosofische of politieke overtuigingen, seksuele voorkeur of etnische oorsprong.  

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens ?

De ingewonnen gegevens worden voor de volgende doeleinden aangewend :

Uw aanvragen verwerken

Met uw instemming, indien u via het contactformulier een vraag stelt, om uw vragen, opmerkingen en suggesties te beantwoorden.

Onze infrastructuur en uw gegevens beschermen

De logingegevens van de toestellen, die zich op onze website aansluiten, worden bewaard, evenals de activiteit op de website, om piraatactiviteiten te voorkomen en op te sporen die onze website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen.

Onze dienstverlening verbeteren

Er worden bezoekstatistieken bewaard. Dat gebeurt op anonieme basis en moet ertoe bijdragen dat wij onze website kunnen verbeteren door de bezoekfrequenties van de bladzijden na te gaan.  

 

Aan wie worden deze gegevens bezorgd ?

Uw gegevens, die via deze website worden ingezameld, worden nooit doorgestuurd op een manier die enige identificatie mogelijk maakt.

De statistische gegevens betreffende het gebruik van de website worden « anoniem gemaakt », zodat deze niet met een persoon in verband kunnen worden gebracht.

In sommige gevallen noopt de wet ons er evenwel toe om informatie aan gerechtelijke/strafrechtelijke instanties over te maken.

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie opgeslagen.

 

Hoeveel tijd bewaren wij uw gegevens ?

De gegevens betreffende het bezoek aan de website worden gedurende een jaar bewaard.

De informatie verstrekt via het contactformulier wordt bewaard tot uw aanvraag is verwerkt.

 

Wat zijn uw rechten ?

De wet staat u toe om :

  • Duidelijke informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens
  • Een rechtzetting van uw gegevens te vragen
  • Een kopie van de gegevens te bekomen (gratis voor de eerste aanvraag)
  • De verwijdering van gegevens te vragen, in de mate waarin er geen verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren
  • De opheffing van de verwerking van uw gegevens te vragen (zonder verwijdering)
  • Uw instemming in te trekken om uw gegevens in de toekomst te verwerken

Deze rechten zijn geldig voor alle verwerkingen van gegevens door de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor deze aanvragen, gelieve een email te sturen naar  cesr@ces.brussels

of per brief naar het volgende adres :

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bischoffsheimlaan 26 – 1000 Brussel.

 

Meer informatie bekomen of een klacht indienen

Indien u geen voldoening bekomt wat betreft een aanvraag in verband met uw persoonlijke gegevens, dan kan u met onze afgevaardigde inzake gegevensbescherming contact opnemen :

dpo@cesr.brussels

of per brief naar het volgende adres :

Afgevaardigde voor Gegevensbescherming, Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bischoffsheimlaan 26 – 1000 Brussel.

U kan tevens een klacht indienen bij de controleoverheid :

https://www.privacycommissie.be/nl/contact

 

De ESRBHG stelt een data protection officer (DPO) aan die de vereiste kennis en bekwaamheden bezit voor de vervulling van deze opdracht. Deze functie kan worden uitgeoefend door een personeelslid of door een extern persoon op basis van een dienstencontract. De evaluatie van de kennis en bekwaamheden is gebaseerd op de informatie verstrekt door de data protection authority.

 

Cookies en opvolging van de activiteit online

Deze website maakt gebruik van cookies, kleine gegevensfiles die op uw toestellen zijn opgeslagen en informatie registreren, teneinde uw voorkeuren en andere informatie over uw opeenvolgende bezoeken aan deze website te bewaren. 

De statistieken wat betreft de bezoeken aan de website worden verwerkt door « Google Analytics ». De informatie wordt anoniem gemaakt zodat er met uw identiteit geen enkel verband kan worden gelegd.